Combituig


De invoering van de aanlandplicht vormt een grote uitdaging voor de Belgische visserijsector aangezien deze voornamelijk een gemengde boomkorvisserij beoefent. Om de sector bij te staan in het omgaan met de aanlandplicht beogen ILVO en Rederscentrale in het project Combituig via de ontwikkeling en verfijning van technische innovaties de vangst van knelpuntsoorten en andere bijvangst in de boomkorvisserij te reduceren en de overleving te verbeteren. Hiervoor werden 3 trajecten uitgewerkt:
  • Traject A zal innovaties testen die moeten voorkomen dat knelpuntsoorten en andere bijvangst het net binnenkomen. Mogelijke opties hier zijn het gebruik van licht of mechanische stimuli in de boomopening om rondvis te verjagen.
  • Traject B focust op het verbeteren van de selectiviteit van het net, door gebruik te maken van (een combinatie van) panelen en andere soorten netmateriaal en maasgroottes om zo de gevangen knelpuntsoorten en andere bijvangst te laten ontsnappen.
  • In Traject C wordt nagegaan welke aanpassingen mogelijks de overleving verbeteren zoals bijvoorbeeld wanneer een aanzienlijke reductie van het vangstvolume gerealiseerd wordt, en zal het verschil in overleving getest worden. Ook het effect van de trekduur, sorteertijd, de organisatie aan boord en de omgevingsparameters op de overleving zal hierbij bekeken worden.
De innovaties aangebracht vanuit de sector en ILVO, die door vissers en wetenschappers het meest beloftevol bevonden worden, zullen getest en doorontwikkeld worden aan boord van commerciële vaartuigen. Evaluatie zal gebeuren door middel van selfsampling door de bemanning, gevolgd door een uitgebreide vangstanalyse door opstappers van ILVO. Daarnaast kan het potentieel van bepaalde vernieuwingen ook aan boord van onderzoekingsvaartuigen onderzocht worden. Voor het evalueren van aanpassingen die mogelijks de overleving verbeteren zullen specifieke zeereizen voorzien worden om de verbetering in overleving te testen en extra parameters te registreren.

Het project voorziet in het testen van twee technische aanpassingen aan boord van eurokotters en twee aan boord van vaartuigen uit het groot vloot segment (GVS). Per te testen aanpassing worden 3 selfsampling zeereizen begroot. Wanneer de resultaten van de selfsampling positief zijn, zullen ILVO opstappers aan boord van het vaartuig een uitgebreide vangstvergelijking uitvoeren om nauwkeurig en wetenschappelijk onderbouwd de efficiëntie van de innovatie te bepalen. Hierbij wordt het traditionele tuig vergeleken met het nieuwe tuig. Het project voorziet om per technische innovatie gedurende twee zeereizen door ILVO waarnemers data te laten verzamelen die daarna door ILVO wetenschappers geanalyseerd zullen worden. Het project voorziet tevens in waarnemersreizen om na te gaan of de geselecteerde aanpassing effectief de overleving verbetert. Dit zal gebeuren aan de hand van twee overlevingszeereizen op een Eurokotter en twee op een vaartuig uit het groot vlootsegment.  

Het project beoogt een intensieve communicatie met en sterke participatie van de sector. Via de intensivering van de Kenniskring “Innoverend Vissen” en overleg- en planningsmomenten met geïnteresseerde vissers, reders en Rederscentrale zal het project gestuurd worden en zullen alle bevindingen en resultaten gecommuniceerd worden met en naar de rest van de sector. Er zal tevens internationaal afgestemd worden om kennis te delen en middelen efficiënt in te zetten, in het bijzonder met de Nederlandse sector die met dezelfde problematiek kampt. 

Elke reder, bemanningslid, nettenmaker, etc. zal de kans krijgen om bij alle aspecten van het project betrokken te worden. De Rederscentrale en ILVO zullen via verschillende kanalen over het project communiceren. 
Rederscentrale
Erkende Belgische Producentenorganisatie en Beroepsvereniging van de Reders ter Zeevisserij
Adresgegevens

Hendrik Baelskaai 20 bus 0.2
8400 Oostende

+32 (0) 59/ 32 35 03